โครงสร้างการบริหารโรงเรียนโพฒิสารศึกษา


โครงสร้างการบริหารระดับปฐมวัย


นางศิวารมย์ ศิริภาพ
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ


นางพัทธา ศิริภาพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


นางสาวศรินภัสร์ เลิศพิทักษ์
วิชาการระดับปฐมวัย


นางเพ็ญศรี สุขสุวานนท์
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม


โครงสร้างการบริหารระดับประถม-มัธยม


นางศิวารมย์ ศิริภาพ
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ


นางพัทธา ศิริภาพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


นางสาวดวงจันทร์ อ้วนโพธิ์กลาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและอาคารสถานที่


นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะโภคิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบุคลากร / วิชาการช่วงชั้นที่ 3


นางสาววัฒนา เดชดำรง

วิชาการช่วงชั้นที่ 1


นางพรทิพย์ พงศ์ศุภะมงคล

วิชาการช่วงชั้นที่ 2


นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์ยุ้ย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์กับชุมชน / วิชาการช่วงชั้นที่ 4

 

บุคลากรสนับสนุนการสอน


นายไพโรจน์ ป้องป้อม
ฝ่ายปกครอง
.


นายณรงค์ จันทร์หอม
ฝ่ายอาคารสถานที่ /
ฝ่ายปกครอง


น.ส.วนิดา สังวรินทะ
บรรณารักษ์
ฝ่ายปกครอง


น.ส.นิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร
บรรณารักษ์
ฝ่ายปกครองกก


นางพรทิพย์ คำเอี่ยม
ฝ่ายอนามัย
..
ฝ่ายปกครองก อ
 

น.ส.ปรัภภาพรรณ เชี่ยวชาญ
ฝ่ายการเงิน

น.ส.บังอร สังวรินทะ
ฝ่ายการเงิน

น.ส.วาสนา ต่ายธานี
ฝ่ายธุรการ

นางบุญส่ง ครุธพันธุ์
ฝ่ายทะเบียน

น.ส.นัฐศภัค สารีพุฒ
ฝ่ายทะเบียน

นายสมจิตร เหมรักษ์


นายวีรยุทธ ชัยอุดมสิน


น.ส.สำนวน แก้วกันภัย
ฝ่ายทะเบียน

น.ส.สิริกัญญา ทำตะคุ
ฝ่ายโภชนาการ